REGULAMIN
KORZYSTANIA  Z USŁUG PENSJONATU ILLUSION.

 • 1. Postanowienia ogólne.
 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu apartamentów/pokoi. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji (wpłacenia zadatku w wys. 30 % ceny pobytu) umowę najmu uważa się za zawartą.
 • 2. Rezerwacja i zadatek
 1. Uzgodnioną rezerwację wstępną (telefoniczną lub mailową) należy potwierdzić wpłacając na podany nr konta, kwotę zadatku, o której mowa w pkt. 1 w ciągu 3 dni (liczy się data zaksięgowania na koncie odbiorcy).
 2. Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje anulację rezerwacji wstępnej.
 3. Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
 4. Wpłata zadatku przez Wynajmującego oznacza, że akceptuje on przedmiotowy regulamin najmu.
 5. Pozostałą kwotę za pobyt Wynajmujący wpłaca gotówką w dniu przyjazdu przy pobieraniu kluczy.
 6. Wynajmujący zobowiązany jest w dniu przyjazdu do uregulowania całej należności za pobyt nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od Właściciela, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (powody osobiste, trudności komunikacyjne, strajki, itp.)
 7. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
 8. W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Wynajmującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od nas, zadatek nie podlega zwrotowi.
 • 3. Odbiór domku.
 1. Doba hotelowa zaczyna się o godz: 16:00 (przyjazd), a kończy o godz: 10:00 (wyjazd Wynajmujący zobowiązany jest do poinformowania Właściciela lub osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy najpóźniej jeden dzień przed przyjazdem lub wyjazdem, jeżeli godzina przyjazdu lub wyjazdu jest inna niż w punkcie nr (10).
 2. Zakwaterowanie (przyjazd i wyjazd) nie może odbywać się podczas ciszy nocnej (22-7).
 3. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Wynajmujący zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.
 4. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w apartamencie/pokoju w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej.
 5. W przypadku przekroczenia deklarowanej w karcie zgłoszeniowej liczby osób korzystających z apartamentu/pokoju (bez zgody i wiedzy właściciela lub osoby upoważnionej), właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
 6. Cena usług świadczonych przez Właściciela pensjonatu nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają Wynajmujący na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w czasie całego rekreacyjnego pobytu, firma nie ponosi odpowiedzialności (radzimy przed przyjazdem odpowiednio się ubezpieczyć).
 7. Wynajmujący po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać apartament/pokój, tzn. sprawdzić meble, okna, kabinę prysznicową i pozostałe urządzenia znajdujące się w apartamencie.
 8. Pozytywny odbiór Wynajmujący potwierdza własnoręcznym podpisem pod regulaminem. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do Właściciela. Właściciel dopuszcza możliwość stwierdzenia uszkodzeń tzw. ukrytych, ale tylko w elementach niewidocznych (takich jak uszkodzone łóżko, uszkodzone drzwi do szafy itp.).
 9. Brak uwag ze strony Wynajmującego co do takich uszkodzeń w ciągu
  4 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń co do całego lokalu, a wszystkie urządzenia i meble znajdują się w ilości zgodnej z zestawieniem wyposażenia i w dobrym stanie.
 10. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w pokoju w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.
 • 4. Użytkowanie domku podczas pobytu.
 1. W apartamencie/pokoju obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, wszelakie próby palenia tytoniu w apartamencie/pokoju będą skutkować natychmiastowym zerwaniem umowy bez możliwości odzyskania pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 2. Zabrania się smażenia ryb w apartamencie/pokoju. Ryb można smażyć tylko w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu na terenie ośrodka ( grill na zewnątrz budynku ).
 1. W przypadku, gdy Wynajmujący w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w pensjonacie i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 2. Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej od godziny 22:00 do 7:00 Właściciel lub osoba odpowiedzialna za klucze zostanie zmuszona do uzasadnionej interwencji wezwania Policji, Właściciel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy.
 3. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pensjonacie nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych.
 4. Zabrania się wnoszenia do pensjonatu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 5. Wynajmujący nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela obiektu dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w pensjonacie. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Właściciela obiektu.
 6. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu apartamentu/pokoju w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem.
  Nie dostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje zapłatą rekompensaty za zniszczone mienie.
 7. Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem pensjonatu a Wynajmującym nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.
 8. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu.
 9. Akceptowane są tylko zwierzęta miniaturki m.in. tj. York, Szpic czy Chihuahua.
 10. Informujemy, że nie odpowiadamy w najętym lokalu za pozostawione mienie klienta. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowane zostaną przez miesiąc, a następnie zniszczone na koszt Wynajmującego.
 11. Użytkownicy grilla zobowiązani są do pozostawienia czystości po zakończonym grillowaniu. Węgiel we własnym zakresie.
 12. Dzieci mogą przebywać na placu zabaw tylko pod opieką dorosłych
  Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym jest prawo polskie.
 13. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.

Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują od 04.2019 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Bogusław Kupis, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Bogusław Kupis wynajem domków letniskowych z siedzibą w Pobierowie, NIP: ………………. Dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody z zastrzeżeniem obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Z zastrzeżeniem wynikającym z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Mają Państwo prawo do wycofania zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody, jak również na przetwarzanie Państwa danych osobowych w wykonaniu obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego oraz w zakresie wynikającym z tych przepisów. Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, kiedy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.